CZEN
envimet home

Alternative content

Get Adobe Flash player

 

Elektroodpad

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

Vážení obchodní partneři - povinné osoby kolektivního systému RETELA,

Podle Zákona o odpadech č. 185/2001Sb. a Vyhlášky č. 237/2002 Sb. jste prostřednictvím svých prodejců povinni informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení ve veřejném sběrném dvoře, který se nachází v místě prodeje. Zákazník musí být informován o názvu, adrese a telefonním čísle, provozní době a druzích zpětně odebíraných výrobků. Zákazník musí být rovněž obeznámen s tím, že tento odběr je pro něj zajištěn bezplatně.

Podání těchto informací spotřebiteli, tj. že použité elektrozařízení nesmí být odstraňováno společně s komunálním odpadem a že tento výrobek musí být odevzdán pouze na místech k tomu určených, je nezbytné jak z hlediska kontrol příslušnými orgány, tak rovněž pro splnění hlavního cíle zmíněného zákona o odpadech, kterým je zvýšení opětovného použití, materiálového využití a využití elektrozařízení na požadovanou úroveň, čímž se má předcházet možnému škodlivému vlivu nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na lidské zdraví a životní prostředí.

Pokud uvedené informace prodejce nezajistí, je povinen od zákazníka převzít vyřazené spotřebiče ve své prodejně a prodejnu musí označit nápisem "Místo zpětného odběru použitých výrobků", případně uvést názvy odebíraných výrobků (skupin elektrozařízení).

Dále upozorňujeme na povinnost odběru "kus za kus" dle §37k, odst.4 zákona, který zní:

Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel31r) měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Na základě smluv posledních prodejců s RETELOU zajistí tato bezplatně odvoz a ekologické zpracování sebraných použitých elektrozařízení v termínech a množstvích daných legislativou a interními předpisy RETELY.

Vaše odběratele, poslední prodejce, tedy informujte o tom, že mají možnost registrovat se u kolektivního systému RETELA a usnadnit si tak plnění zákonem daných povinností.

Všechny informace o způsobu zajištění zpětného odběru elektrozařízení Váš prodejce získá na www.retela.cz.

V neposlední řadě Vám doporučujeme mít na vašich fakturách uvedeno "Ekologická likvidace je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz)". Odkazem na naše webové stránky jsou spotřebitelé informováni jak o dané problematice, tak především o veřejných sběrných místech.

Děkujeme za spolupráci!

 
 
Budoucí řešení pro současnost | Kontaktujte nás
EN