CZEN
envimet home

Alternative content

Get Adobe Flash player

 

Politika integrovaných systémů managementu jakosti a ochrany životního prostředí

V souladu s normami EN ISO 9001 a EN ISO14001

EAS Envimet ČR, s.r.o. je od roku 1994 jedním z předních českých dodavatelů a poskytovatelů nejmodernějších technologických řešeních v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Prostřednictvím těchto dvou divizí poskytuje zákazníkům své produkty v České Republice, naše mateřská společnost se sídlem v Rakousku potom v celé Evropě i za jejími hranicemi. Naše dodávky začínají dodávkou jednoho kusu analyzátoru plynu nebo kouře pro sledování čistoty ovzduší a končí dodávkou největší jednotné imisní měřící sítě pro sledování čistoty ovzduší. Pokud jde o řešení bezpečnostní problematiky, naši zákazníci upřednostňují technologie, které na tomto poli nabízíme a které sahají od detektorů výbušnin na mezinárodních letištích v této oblasti až po rentgenová zařízení vč. komplexního softwarového řešení a databázových systémů pro všechny orgány prosazující dodržování zákona v rámci bezpečnosti. Při své činnosti se společnost orientuje na uspokojování potřeb svých zákazníků, a to nejenom ve vztahu k jakosti všech výstupů. Společnost si je plně vědoma toho, že veškerá její činnost má také bezprostřední vliv na životní prostředí. Naši zákazníci tak oceňují naše dlouholeté zkušenosti svou důvěrou.

Proto zavedení integrovaného systému managementů jakosti a ochrany životního prostředí a jeho pravidelné udržování považuje společnost za důležitý článek zlepšení řízení společnosti, vyhlásila tuto politiku a stanovila zásady, které patří k jejím prioritám: 

  • Prezentovat se jako komplexní dodavatel výše uvedených prací a činností při vytváření dobrých partnerských vztahů se zákazníky a dodavateli. 
  • Vytvářet korektní vztahy se svými zaměstnanci, neboť výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců, zvyšovat odbornou úroveň znalostí a schopností zaměstnanců na všech úrovních, pozitivně motivovat.
  • Sledovat a naplňovat platné právní a jiné předpisy a potřeby organizace v oblasti kvality poskytovaných služeb a EMS. 
  • Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat své činnosti s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. 
  • Vytvářet podmínky pro stanovování a přezkoumávání cílů obou systémů. 
  • V oblasti životního prostředí se dále zaměřit zejména na snižování znečišťování prostředí, vod a ovzduší při všech svých činnostech, na prevenci před odstraňováním následků, na optimální využívání zdrojů a totéž vyžadovat i od smluvních partnerů při otevřené komunikaci v těchto oblastech s orgány státní správy, se zaměstnanci a s veřejností.
  • Pravidelně tuto politiku přezkoumávat k zajištění její neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu ke společnosti a k platné legislativě. 
  • Seznamovat prokazatelným způsobem s touto politikou všechny osoby řízené společností a zajistit její dostupnost pro zainteresované strany. 

Společnost EAS Envimet ČR se v souladu s touto politikou zavazuje neustále zlepšovat integrovaný systém jakosti a EMS a prohlašuje tuto politiku za závaznou pro všechny svoje zaměstnance. 

V Praze, listopad 2016 
Dana Květová
Jednatelka

 
 
Budoucí řešení pro současnost | Kontaktujte nás
EN