CZEN
envimet home

Alternative content

Get Adobe Flash player

 

Reklamační řád

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 1. Na e-mailovou adresu provozovatele info@envimet.cz nebo na fax.č.251560858
 2. Poštou na adresu provozovatele
 3. Řešit se servisním střediskem nebo obchodním oddělením na tel:251560922
Kupující je povinen uvést:
 1. Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
2. Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího písemnou formou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace

1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době na nové zboží a v pozáruční době na servisní práce a dodané náhradní díly.
Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list (servisní protokol), který slouží zároveň jako záruční. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu(servisního protokolu). Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list(servisní protokol), je povinen toto oznámit ihned (nejpozději do 72 hodin) . Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky
2.1.Reklamace uplatněná v záruční době, nové zboží
 1. Délka záruky je 1 rok, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Tato doba začíná dnem podpisu dodacího listu. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový dodací list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.
 2. Je-li závada na přístroji opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.
 3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, viz dopravní informace)
  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelským manuálem
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
2.2.Reklamace uplatněná v pozáruční době, na servisní práce a dodané náhradní díly
 1. Délka záruky je 1/2 roku na servisní práce a dodané náhradní díly, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Tato doba začíná dnem podpisu servisního protokolu jako dokladu o provedené opravě a výměně náhradních dílů. V případě výměny náhradního dílu se záruka neprodlužuje.
 2. Vadné náhradní díly budou na požádání předány zákazníkovi nebo dle platných předpisů zlikvidovány.
 3. Ostatní ustanovení jsou shodná s bodem 2.1.
3. Reklamační podmínky
Reklamace vyřizuje autorizované servisní středisko nebo obchodní oddělení.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2007
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Zpracoval: Dana Květová                       Schválil: Ing. Oldřich Kruliš
 
 
Budoucí řešení pro současnost | Kontaktujte nás
EN